Vleermuis

Wet Natuurbescherming

In het plangebied is onderzoek gedaan naar natuur. Lees ook: Vissen naar de Poelkikker. Voor een aantal diersoorten (de kerkuil, huismus en gewone dwergvleermuis) die in het gebied leven, is een plan gemaakt waarin staat hoe we deze diersoorten helpen verhuizen en hoe hun leefgebied wordt gecompenseerd. In en om het plangebied bevinden zich huismus- en vleermuiskasten. Begin 2023 zal ook compensatiegebied worden aangelegd voor de verschillende soorten. Voorbeelden hiervan zijn bomenrijen (voor aanvliegroutes van vleermuizen) en het gebruik van kruidenrijk grasland, ruigtes, inheemse bomen en bosschages voor het leef- en fourageergebied van de kerkuil.